特殊旅行条款(条件)

Bijzondere reisvoorwaarden van BVBA Ying Ying Travel

In aanvulling op de algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen vzw worden hierbij bijzondere reisvoowaarden die eigen zijn  aan de reisorganisator toegevoegd. Beiden maken bijgevolg de op uw contract toepasselijke contractvoorwaarden uit. De bijzondere reisvoorwaarden zijn opgenomen in deze tekst.

1. Reservatie

Bij elke reservatie voor een reis uit het programma van Ying Ying Travel wordt er een bestelbon opgemaakt die door de reiziger dient te worden ondertekend. Na elke reservatie dient tevens een voorschot van min. 30% van de reissom te worden betaald en dit binnen de 14 dagen na boeking. Na ontvangst van het voorschot wordt de reservatie als definitief aanzien. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt heeft de reisorganisator het recht de reis te annuleren. Uiterlijk één maand voor afreis en na ontvangst van het saldofactuur, betaalt de reiziger het saldo. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de reiziger kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen VZW, alsmede van de Bijzondere Voorwaarden eigen aan de reisorganisator en deze te aanvaarden. Het voorschot van 30% van de reissom kan wijzigen worden wanneer bijvoorbeeld bij Privéreizen à la Carte ook de internationale vluchten apart bijgeboekt worden. In voorkomend geval wordt als voorschot 25% van het landpakket aangerekend + de totaalkost van de apart geboekte vluchten.

2. Prijs

Via deze website (in geval van een begeleide groepsreis met vaste afreisdatum) of via een apart opgemaakte reisbevestiging (in geval van een privé- of groepsreis à la carte), wordt per reis een duidelijke opsomming gemaakt van datgene wat in de prijs inbegrepen is en datgene wat niet in de reissom inbegrepen is. Overeenkomstig artikel 11 van de Reiscontractenwet van 16 februari 1944 kan de prijs van het Reiscontract worden herzien als gevolg van een wijziging in de wisselkoersen, de taksen en de vervoerskosten (met inbegrip van de brandstofkosten) en dit tot en met 21 dagen voor afreis. Alle gepubliceerde prijzen werden te goeder trouw berekend op de datum die op deze website vermeld wordt in de desbetreffende prijsopgave (in geval van een begeleide groepsreis met vaste afreisdatum) of op de datum van opmaak van de apart opgemaakte reisbevestiging en in de bijhorende prijsopgave (in geval van een privé- of groepsreis à la carte) en dit volgens de op de gepubliceerde data bekend zijnde tarieven, bijdragen, taksen en wisselkoersen. Verhogingen of verlagingen van taksen en/of heffingen en van de brandstoftoeslagen of kortingen na de per reis vermelde datum van prijsberekening worden netto bij de reissom gevoegd of er netto van afgetrokken. Fouten kunnen voorkomen, ook in onze prijsberekeningen. Wij behouden ons het recht voor deze fouten te corrigeren. Visumkosten zijn nooit in de prijs inbegrepen.

3. Annulatie door de reiziger

Indien de reiziger de reis annuleert brengt dit kosten met zich mee. Hier volgt een overzicht van de kosten die toegepast worden, zelfs indien reden van annulatie overmacht of toeval is. De hierna vermelde percentages zijn van toepassingen op alle reizen in organisatie van Ying Ying Travel, gaande van autocarreizen tot vliegtuigreizen naar verre bestemmingen.

  • Tot 90 dagen voor afreis: 10% van de reissom.
  • Vanaf 89 dagen tot 30 dagen voor afreis: 25% van de reissom.
  • Vanaf 29 dagen tot 16 dagen voor afreis: 40% van de reissom.
  • Vanaf 15 dagen tot 4 dagen voor afreis: 70% van de reissom.
  • Vanaf 3 dagen voor afreis of in geval van afwezigheid bij vertrek: 100% van de reissom.

Belangrijke opmerkingen:

Visumkosten vallen nooit onder de annulatie-dekking.

Bij sommige reizen of onderdelen daarvan (bijv. internationale vluchten of bepaalde hotels) kunnen annuleringsbepalingen gelden, die afwijken van bovenstaande regeling. Indien de kosten die onze leverancier aan ons berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zijn wij genoodzaakt deze extra kosten aan u door te berekenen. Voorbeeld : Sommige Deluxe Hotels kunnen enkel gereserveerd worden mits onmiddellijke betaling van het totaalbedrag en met 100% annulatiekost.

4. Reisformaliteiten

Op de website van Ying Ying Travel wordt duidelijk bij elke reis/bestemming vermeld over welke reisformaliteiten de reiziger dient te beschikken. Bij de meeste verre bestemmingen dient de reiziger naast de gebruikelijke, lokale identiteitskaart ook over een geldige internationale reispas en visum te beschikken. Controleer steeds of uw identiteitskaart en internationaal reispaspoort zeker nog geldig zijn tot 6 maanden na de terugreisdatum. Ying Ying Travel regelt de visumafhandeling voor de desbetreffende bestemmmingen. Bij reservatie wordt dit nader toegelicht en ontvangt de reiziger de hiervoor noodzakelijke en door de reiziger in te vullen en te ondertekenen documenten.

Via de website van Ying Ying Travel wordt een richtprijs vermeld voor visumafhandeling door Ying Ying Travel. De vermelde prijs voor visumafhandeling door Ying Ying Travel is steeds onder voorbehoud van wijziging. De reiziger is ten allen tijde vrij om de visumafhandeling zelf in orde te brengen. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten of het niet naleven van de verplichtingen door de reiziger. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit zijn verplicht om dit bij reservatie spontaan aan te geven aan Ying Ying Travel en dienen informatie over de nodige formaliteiten in te winnen bij de ambassade van het land van bestemming. Kinderen onder de 12 jaar dienen over een Kids-ID met foto te beschikken geldig tot 6 maanden na terugreisdatum. Afhankelijk van de bestemming dienen kinderen onder de 12 jaar ook te beschikken over een internationaal reispaspoort geldig tot 6 maanden na terugreisdatum en visum.

5. Reisroute

De reisroute van de rondreizen, zoals beschreven via de website van Ying Ying Travel, kan ter plaatse gewijzigd worden indien dwingende redenen zich uitzonderlijk opdringen. Het kan hier gaan om overmacht, staking, weersomstandigheden of andere redenen.  In dergelijk geval wordt een alternatieve route voorzien waarbij getracht wordt om het voorziene programma en de geplande bezoeken zoveel mogelijk uit te voeren. De hotels vermeld in de programma’s kunnen altijd worden vervangen door gelijkwaardige hotels.

6. Problemen tijdens de reis

Elk probleem tijdens uitvoering van een reis uit het programma van Ying Ying Travel moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de vertegenwoordiger van Ying Ying Travel zelf of als dit niet kan aan diens lokale vertegenwoordiger (bijvoorbeeld tijdens privé-rondreis). Indien een probleem tijdens de reis zelf niet gemeld wordt kan dit invloed hebben op eventueel latere schadeloosstelling.

7. Max. toegelaten bagage

Samen met het reisdocument wordt aan de reiziger een vijftal weken voor afreis alle informatie rond het juist-toegelaten bagagegewicht meegedeeld. Samen met deze documenten ontvangt de reiziger alle informatie rond beperkingen van vloeistoffen in handbagage, het juiste uur van afspraak en alle vluchtgegevens.

8. Min. aantal deelnemers

Via de website wordt per afreis duidelijk het minimum aantal deelnemers opgegeven. Indien dit minimum aantal personen niet bereikt wordt, heeft Ying Ying Travel het recht de reis te annuleren. In voorkomend geval kan de reis alsnog plaatsvinden in groep of privé mits overleg met Ying Ying Travel rond prijs en andere voorwaarden.  

9. Reisverzekering

Ying Ying Travel raadt al zijn reizigers een bijkomende reisverzekering aan. De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage in ons kantoor of kunnen geraadpleegd worden op de website.

10. Betalingen met kredietkaart

Betalingen met kredietkaart zijn mogelijk, mits betaling van de transactiekost die toepasbaar is op de desbetreffende kredietkaart.